Máy tập tổng hợp
  • 26/12/2010 19:25

Máy tập tổng hợp

Thể dục có máy tập thể dục, bơi có máy tập bơi, tại sao không. Nhưng ở mình hiện nay hiện nay chưa có máy tập bơi, chắc phải đợi E-Bơi ra tay thôi. Thiết kế máy tập bơi chắc cũng giống thiết kế máy tập thể dục, không khó. Bơi chẳng qua là thể dục dưới nước. Mà đã là thể dục thì chân phải đạp, phải đá, tay phải quạt, phải kéo, người phải lúc vặn vẹo, lúc uốn éo bên này bên kia.

  • 139
Tập cao khuỷu tay
  • 26/12/2010 18:59

Tập cao khuỷu tay

  • 140

  • 26/12/2010 18:56

free style pull

  • 127

  • 08/09/2010 21:35

Tập quạt tay trên cạn

  • 128