26/12/2010 19:25 598
Máy tập tổng hợp
Thể dục có máy tập thể dục, bơi có máy tập bơi, tại sao không. Nhưng ở mình hiện nay hiện nay chưa có máy tập bơi, chắc phải đợi E-Bơi ra tay thôi. Thiết kế máy tập bơi chắc cũng giống thiết kế máy tập thể dục, không khó. Bơi chẳng qua là thể dục dưới nước. Mà đã là thể dục thì chân phải đạp, phải đá, tay phải quạt, phải kéo, người phải lúc vặn vẹo, lúc uốn éo bên này bên kia. 
 


© E-Bơi Chia sẻ: