26/02/2011 16:46 1122
Học bơi nhờ
 
 


((((Bơi! Bơi! Bơi! Tự tin lên hỡi bạn ơi
Bơi! Bơi! Bơi! Tận hưởng thú vui cuộc đời
Bơi! Bơi! Bơi! À lê, a lế, à lê
Bơi! Bơi! Bơi! À lề a lế à lê))))
*
***
Để không ai còn bị đuối nước              
Nào "Hãy nghĩ về bơi để biết bơi"
Phao là cái phổi sao ta phải cuống?
Tay là mái chèo, giúp chúng ta bơi
Hãy nhớ như in trong tim, nước dâng chúng ta lên trên
Nước không dìm bạn chìm,
nếu bạn không cuống lên
Hãy nhớ như in trong tim, tay quạt xuống, đầu vươn cao
Há to miệng thở vào
là bạn sẽ sống thôi
Đừng có cuống lên!
Đừng có cuống lên!
*
***
Bơi! Bơi! Bơi! Tự tin lên hỡi bạn ơi
Bơi! Bơi! Bơi! Tận hưởng thú vui cuộc đời
Bơi! Bơi! Bơi! À lê a lế à lê
Bơi! Bơi! Bơi! À lề a lế à lê...
Lời chế: E-Bơi
© E-Bơi
 
 
 
 

Chia sẻ: